سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیروس احمدی – گروه جامعه شناسی دانشگاه یاسوج

چکیده:

وسعت تخلف رانندگی و تبعات ناگوار ناشی از آن باعث شده است امروزه تخلف رانندگی یکی از مسائل اجتماعی مهم درتمام دنیا باشد . تخلف رانن دگی در ایران نیز وضعیت نگران کننده ای دارد . در حوزه های مختلف علمی، تحقیقات زیادی جهت تبیین تخلف رانندگی انجام شده اند اما توجه به تاثیر فرهنگ شهروندی کمتر مورد توجه قرار گرفته است . بر این اساس هدف اساسی پژوهش حاضر این است که تخلف رانندگی را در بین رانندگان درون شهری بررسی و ارتباط آن را با فرهنگ شهروندی یا تعهدات و تکالیف شهروندان در برابر جامعه، آشکار سازد . روش انجام پژوهش، پیمایشی است . جامعه آماری، کلیه افراد بالاتر از ۱۸ سال شهر یاسوج هستند که دارای گواهینامه رانندگی بوده و صاحب خودرو شخصی باشند . در مجموع ۳۸۹ نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند . ابزار تحقیق، پرسشنامه می باشد که جهت تعیین اعتبار مقیاس های آن از اعتبار سازه و اعتبار محتوا، و جهت تعیین پایایی آن از ضریب آلفا کرانباخ و باز آزمون، استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن هستند که اولا تخلف رانندگی در ایران در سطح بالایی است و ثانیا فرهنگ شهروندی بر تخلف رانندگی تاثیر دارد و طی آن با افزایش فرهنگ شهروندی، از میزان تخلف رانندگی کاسته می شود