سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سیدعلی سیادت – دانشیار
ساسان امرایی – کارشناس ارشد
سمیه قربانی – کارشناسی ارشد

چکیده:

کارآفرینی درکارکنان یکی از مهمترین اهداف برنامه ریزی درهردانشگاهی است برای باروری هرچه بیشتر روحیه و مهارتهای کارکنان دانشگاهها می بایست فرهنگ مناسبی را فراهم آورند فرهنگ سازمانی نمایانگر ادراک مشترک اعضای سازمانی است که رفتار آنها را تحت تاثیر قرارمیهد هدف کلی این پژوهش بررسی فرهنگ سازمانی نظام دانشگاه و رابطه آن با میزان کارافرینانه سازمانی کارکنان است روش پژوهش با توجه به ماهیت تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بودها ست جامعه این پژوهش کلیه کارکنان رسمی پیمانی و قرار دادی دانشگاه اصفهان می باشد که نمونه آماری این پژوهش ۱۷۵ نفر از کارکنان درسال ۸۹-۹۰ را دربرمیگیرد ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های فرهنگ سازمانی و کارافرینی است تجزیه و تحلیل داده ها درسطح آماری توصیفی و استنباطی انجام پذیرفته است.