سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مصطفی امامی – دانشگاه آزاد کرمانشاه
مریم دارابی – مدرس دانشگاه آزاد کرمانشاه

چکیده:

دردنیای متحول پیچیده و رقابتی امروز فراهم نمودن مجموعه ای که بتواندسازمان موفق و کارامدی را بوجود آورد عوامل متعددی را می طلبد درمیان این عوامل توانمندی کارکنان یک سازمان و فرهنگ سازمانی حاکم برآن از جایگاه ویژه ای برخوردار است لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی فرهنگ سازمانی حاکم ارزیابی سطح توانمندی کارکنان و بررسی روابط ممکن بین ابعاد فرهنگ سازمانی و توانمندی کارکنان درصنایع تولیدی استان کرمانشاه می باشد ابزار جمع آوری اطلاعات به منظور سنجش فرهنگ سازمانی پرسشنامه فرهنگ سازمانی ۴۳ سوالی هافستد ۱۹۹۰ و برای سنجش توانمندی ازپرسشنامه ۱۲ سوالی توانمندی اسپریتزر ۱۹۹۶ استفاده شد هاست پایای پرسشنامه فرهنگ سازمانی ۰/۸۶۱ و پایایی پرسشنامه سنجش توانمندی ۰/۷۷۸ بدست آمد و چون آلفای کرونباخ هردوپرسشنامه بیش از۰٫۷ میب اشد بنابراین هردوپرسشنامه ازپایایی لازم برخوردار بودند حجم جامعه آماری مورد نظر ۴۶۵ نفر میب اشد براساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بین آنها ۲۱۰ نمونه آماری انتخاب گردید که به منظور اطمینان بیشتر از تکمیل و جمع آوری پرسشنامه ها نمونه آماری بزرگتر درنظر گرفته شد که درنهایت ۲۴۶ پرسشنامه جمع آوری و تجزیه و تحلیل گردید.