سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

عیسی حیدری – دانشجوی دکترای حسابداری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
عباس علیدادی – فوق لیسانس مدیریت بازرگانی و مدرس دانشگاه
داریوش تخشا شمس آبادی – عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

چکیده:

تحلیل گران مالی با تجزیه و تحلیل صورت هایمالی شرکت وضعیت آن را مورد بررسی قرارمیدهند یک یا زمسائل مهم امروزی درتجزیه و تحلیل اطلاعات مالی شرکت ها بحث سودآوری و میزان سودشرکت است میزان سودآوری درتصمیم گیری نسبت به سرمایه گذاری درشرکت ها یک عامل بسیار مهم و حیاتی است ازطرفی یکی از عوامل موثر برسودآوری شرکت ها فرصت های رشد می باشد که فرصت های رشد نشان دهنده استعداد بالقوه شرکت درسودآوری و سرمایه گذاری میباشد فرصت های سرمایه گذاری موفق باعث افزایش سودآوری و افزایش ثروت سرمایه گذار می شود به علاوه انتظار میرود افراد با مطالعه درست فرصت های سرمایه گذاری تا آنجایی که ممکن است از اشتباهات جلوگیری کرده و آگاهانه تصمیم گیری نمایند درتحقیق حاضر جهت اندازه گیری فرصت های سرمایه گذاری از سه نسبت استفاده شده است عددی که به عنوان فاکتور مشترک از این سه نسبت بدست می آید به مثابه نماینده ای برای فرصت های سرمایه گذاری می باشد و نسبت های سودآوری شامل سه متغیر بازده دارایی ها بازده سهام و بازده سرمایه درگردش است روش آماری ا ستفاده شده دراین تحقیق روش خطی رگرسیون می باشد که بوسیله نرم افزار SSPS12 انجام شده که نتایج تحقیق نشان داد که دربازار اوراق بهادار تهران بین فرصت های سرمایه گذاری با بازده دارایی ها و بازده سهام رابطه مستقیم وجود دارد ولی بابازده سرمایه درگردش رابطه وجود ندارد.