سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جعفر ایری – کارشناس ارشد مدیریت دولتی و کارشناس بانک رفاه کارگران
اسماعیل قرنجیک – کارشناس ارشد مدیریت دولتی و مدرس دانشگاه آزاد مرکز گمیشان

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی بین عوامل موثر در استفاده از بانکداری الکترونیک و رضایتمندی مشتریان در شعب بانک رفاه استان گلستان استان گلستان انجام شده است.پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد و بدین منظور ۳۰۰ نفراز بین مشتریان بانک رفاه استان گلستان که از بانکداری الکترونیک استفاده می کنند انتخاب شدند،آزمودنی ها جهت اندازه گیری با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.آزمودنی ها جهت اندازه گیری رابطه به دو نوع پرسشنامه(پرسشنامه عوامل موثر در استفاده از بانکداری الکترونیک پیکارینن و پرسشنامه رضایتمندی مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیک.) پاسخ دادند.داده های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین استفادهاز بانکداری الکترونیک و ابعاد آن (مفید بودن،سهولت استفاده،امنیت و کیفیت ارتباط اینترنتی)رابطه مثبت با رضایتمندی مشتریان داشته و لذت بخش بودن و داشتن اطلاعات درباره بانکداری الکترونیک هیچ رابطه با رضایتمندی مشتریان ندارد.نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می دهد که دو عامل امنیت و سهولت استفاده از بانکداری الکترونیک پیش بینی کننده رضایتمندی مشتریان است