سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید صیادی – استادیار. عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان،
صدیقه نبی ئیان – استادیار. عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان،
فاطمه طالبی همت – دانشجوی کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین عوامل روانشناختی مرتبط با خرید و سبک های تصمیم گیری مصرف کنندگان پوشاک داخلی و وارداتی انجام گرفته است. تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی میباشد و از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی است که با استفاده از روش تحقیقات میدانی به جمع آوری داده ها پرداخته است. جامعه آماری در این تحقیق شامل افرادی است که در خرید و مصرف پوشاک دراستان البرز مشترک هستند که تعداد شهرستان های استان البرز بر اساس اطلاعات سال ۱۳۹۰ وزارت کشور، ۵ شهرستان می باشد. از این تعداد و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی متناسب باحجم جامعه و با توجه به اینکه حجم نمونه بر اساس محاسبات آماری ۳۱۷ نفر میباشد، تعداد ۶۳ نفر بعنوان حجم نمونه هر شهرستان انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده شده است.برای بررسی عوامل روانشناختی مرتبط با خرید و رابطه آن با سبک های تصمیم گیری مصرف کنندگان پوشاک داخلی و وارداتی از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شده است. یافته های حاصل از این تحقیق نشان داد که بین عوامل روانشناختی مرتبط با خرید و سبک های تصمیم گیری مصرف کنندگان پوشاک داخلی و وارداتی رابطه وجود دارد.