سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ولی خداپرست – کارشناس ارشد حسابداری_دانشگاه آزاد همدان
محمد نظری پور – دکتری حسابداری و عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

چکیده:

در اقتصاد دانش بنیان امروزی سرمایههای انسانی، ارتباطی، و ساختاری (عناصر تشکیل دهنده سرمایه فکری)، از جمله عوامل کلیدی موفقیت هر سازمانی بحساب میآیند. امروزه، نقش سرمایه فکری در کسب و حفظ مزیترقابتی تمامی سازمانها منجمله هتلها بر کسی پوشیده نیست. در این تحقیق ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد (توسعه فعالیتها، سود، کیفیت خدماتدهی) هتلهای ایرانی موردتجزیه و تحلیل قرار میگیرد. طبق فرمول کوکران ۲۲۲ هتل بعنوان نمونه آماری انتخاب گردید. دادههای مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمعآوری گردید. از روشهای آماری همچون: رگرسیون ساده، و همبستگی پیرسون برای تجزیه وتحلیل دادهها استفاده گردید. طبق نتایج تحقیق در صورت مطالعه ارتباط بین تک تک اجزای سرمایه فکری (انسانی، ساختاری، و ارتباطی) و عملکرد، همگی آنها باعث ارتقاء عملکرد هتلهای ایرانی میگردند.