سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش خانواده، دانشجو، دانشگاه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
علی محمد نظری – دکتری مشاوره
میرنادر میری – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
بهرام محمودی کهریز – دانشجویکارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

چکیده:

پژوهش حاضر به روش همبستگی و با هدف بررسی رابطه عملکردخانواده و سلامت روان دربین دانشجویان انجام پذیرفت جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تهران بودند گه درسال تحصیلی ۸۸-۸۷ به تحصیل اشتغال دارند برای انتخاب نمونه ۱۰۰ دانشجوی دختر و پسر با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و مورد آزمون قرارگرفتند ابزار پژوهش فرم ۲۸ سوالی پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ ۱۹۷۲ به نقل از استورا ۱۳۷۷ و پرسشنامه ۶۰ سوالی عملکرد خانواده اپشتاین و همکاران به نقل از ثنایی ۱۳۷۹ بودند برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده گردید نتایج نشان داد که بین عملکرد خانواده درخرده مقیاسهای همراهی عاطفی امیزش عاطفی و نقشها رابطه معناداری با سلامت روان دانشجویانوجود دارد همچنین نتایج مشخص کرد که بین عملکرد خانواده درخرده مقیاسهای ارتباط کنترل رفتار و حل مشکل با سلامت روان دانشجویان ارتباط معناداری وجود ندارد.