سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش خانواده، دانشجو، دانشگاه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
محمد حجتی – دانشجویکارشناسی ارشد

چکیده:

خودکارآمدی بهعنوان یکی از مهمترین و اصلی ترین عوامل درتبیین رفتار محسوب میش ود که به ما کمک می کند تا تعیین کنیم افراد با دانش و مهارتهایی کهدارند چه کارهایی انجام میدهند بندورا مطرح کننده نظریه خودکارآمدی معتقد است خانواده ا زعوامل تاثیر گذار برشکل گیری خودکارامدی می باشد درهمین راستا پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و خودکارآمدی دانشجویان پسر صورت گرفته است این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی میب اشد جامعه آماری پژوهش کلیهدانشجویان پسر دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی می باشد که نمونه ای به تعداد ۲۵۰ نفر به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده دراین پژوهش عبارتنداز: پرسشنامه استاندارد عملکرد خانواده مک مستر که توسط نجاریان ۱۳۷۴ درایرانهنجاریابی شدها ست و پرسشنامه خودکارآمدی شرر برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده شدهکه نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین عملکرد خانواده با خودکارآمدی دانشجویان پسر رابطه معناداری وجود دارد