سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اصغر شریفی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
اعظم محمدی البرزی – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
زهره تقی پور – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با رفتارشهروندی سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر تهران انجام شده است روش تحقیق از نظرشیوه گردآوری اطلاعات توصیفی همبستگی بودها ست جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارمندان رسمی و پیمانی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران می باشد که تعداد آنها براساس امار منتشره ۳۶۰ ۰نفرگزارش شده است حجم نمونه مطابق با جدول مورگان ۱۸۶ نفر براورد گردید که این تعداد به شیوه تصادفی ای ساده از جامعه آماری انتخاب شده است ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه استاندارد رفتارشهروندی سازمانی پودساکف و همکارانش ۱۹۹۰ مشتمل بر۱۲ سوال و پرسشنامه استاندارد عدالتسازمانی بیوگری ۲۱ سوال درطیف ۵ درجه ای لیکرت بوده است روایی هردوپرسشنمه ازنظر صوری محتوایی و سازه بررسی شده است و برای تعیین پایایی آن ها از روش اجررای مجدد روی نمونه ۲۵ نفری از ج امعه آماری و محاسبه همبستگی بیندو بار اجرا استفاده شده است که ضریب همبستگی کل برای پرسشنمه رفتارشهروندی سازمانی ۰۷۱ و برای پرسشنامه عدالت سازمانی ۰/۷۵ بدست آمد.