سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیده مونس حسینی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
مریم گشتاسب – کارشناسی ارشد جامعه شناسی
شهدخت آزادی – دانشجوی دکتری جامعه شناسی

چکیده:

هدف ازانجام این پژوهش بررسی رابطه بین شیوه های تربیتی و شناخت شخصیت اقتدارگرا دربین دانشجویان می باشد حجم نمونه مورد پژوهش شامل ۲۰۰ نفر ازدانشجویان دانشگاه گچساران و ۲۰۰ نفروالدین دانشجویان می باشد که ازطریق جدول کرجی و مورگان انتخاب شدند روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ایست ابزار این پژوهش پرسشنامه می باشد که با توجه به ضرورت کار از دو پرسشنامه فرزند پروری و سلامت روان استفاده شده است یک پرسشنامه مربوط به دانشجویان و دیگری مربوط به والدین آنها می باشد بنابراین حجم نمونه جمعا N=400 بدست آمد نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین شیوه های فرزندپروری به عنوان متغیر مستقل و شکل گیری شخصیت حساس و زودرنج شخصیت مضطرب شخصیت افسرده و شخصیت وابسته به عنوان متغیرهای وابسته ارتباط معنادار وجود دارد یافته های این مطالعه نشان میدهد ۴۸درصد ازدانشجویان دارای مشکلات رفتاری ازجمله اضطراب وابستگی زودرنجی و افسردگی هستند که این یافته ها و نتایج ارتباط معناداری با فرضیات تحقیق دارد.