سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدرضا موسوی زاده – دکتری مدیریت بازرگانی
سمیه شریفی – کارشناس ارشد حسابداری
فاطمه دادبه – کارشناس ارشد مدیریت مالی

چکیده:

هدف تحقیق حاضربررسی رابطه بین شکست زنجیره سود بعنوان یکی ازچالشهای مسائل مدیریتی تولید ملی برتحلیل رفتار مدیریت و بطور مشخص درگیر شدن مدیران درمدیریت سود جهت اجتناب ازشکست زنجیره سود می باشد نمونه آماری تحقیق شامل ۱۵۷ شرکت است که داده های مالی آنها برای سالهای ۱۳۸۳تا۱۳۸۹ مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت نتایج نشان داد که شرکت های دارای زنجیره سود جهت تداوم الگوی افزایشی درسودهای گزارش شده درمدیریت سود درگیر میشوند درواقع رفتار این شرکت ها درجهت اجتناب ازشکست زنجیره سود می باشد بعبارت دیگر آنها به دنبال ایجاد و تولید ونوآوری نمی باشد بلکه صرفا با استفاده ازدستکاری سودواقعی با استفاده ازانعطاف پذیری رویه های حسابداری و .. سوددلخواه و موردنظر خود را اعلام می نمایند نه سود واقعی درتحقیق حاضر رفتار مدیران درطی ساهلایی که مدیریت سود را اعمال می کنند بررسی میشود زنجیره سود به سالهایی اطلاق میشود که شرکت درطی آنها سود گزارش می کند.