سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

مهدی مرادزاده فرد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علی بنائی – کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه علوم اقتصادی

چکیده:

این تحقیق به بررسی رابطه بین شفافیت سود، هزینه سرمایه، نقد شوندگی سهام و ارزش شرکت م یپردازد.سود حسابداری و اجزای مربوط به آن از جمله اطلاعاتی است که در تصمیم گیری استفاده کنندگان موثر است.در صورتی که سود حسابداری گزارش شده فاقد کیفیت و شفافیت باشد، عدم اطمینان ایجاد م یگردد. این عدم اطمینان منجر به ایجاد ریسک و در نهایت تقاضای یک نرخ بازده بالاتر از جانب سهامداران م یشود. افزایش نرخبازده مورد انتظار سهامداران، هزینه سرمایه سهام عادی را افزایش م یدهد و به تبع آن هزینه سرمایه شرکت افزایش م ییابد. با در نظر گرفتن این مهم که نقد شوندگی در صورت عدم حضور هزین ههای معاملاتی تحقق م ییابد،افزایش هزینه سرمایه به عنوان یک هزینه معاملاتی ضمنی، باعث کاهش نقد شوندگی سهام در بورس م یشود. در نهایت با توجه به اینکه آنچه که از دیدگاه بازار سرمایه و سهامداران ارزش شرکت را تشکیل م یدهد رشد پایدارو متمادی ارزش آفرینی و نه سودآوری گذشته است، فرآیند توصیف شده منجر به کاهش ارزش شرکت م یگردد.نمونه مورد استفاده تحقیق شامل ۱۶۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، و دوره تحقیق نیز سالهای ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۸۸ م یباشد.نتایج بدست آمده از تحقیق بیانگر این مهم می باشند که با افزایش شفافیتسود و نقد شوندگی سهام هزینه سرمایه سهام عادی کاهش م ییابد اما لازم به ذکر است که رابطه مزبور با ضریب همبستگی بسیار پایینی در نمونه انتخابی مشاهده گردیده است. همچنین افزایش شفافیت سود و نقد شوندگی سهام محرکی در جهت افزایش ارزش شرکت م یباشد