سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سحر دبیریان – کارشناس ارشد ترویج کشاورزی
احمد رضوانفر – دانشیار دانشکده اقتصادو توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه بین شرایط کاری و میزان گرایش به کار کارشناسان ترویج می باشد این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی است جامعه آماری تحقیق حاضر را ۱۵۵نفر از کارشناسان ترویج استان همدان تشکیل داده اند حجم نمونه با استفاده زفرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی با انتساب متناسب ۸۸ نفر تعیین گردید. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات پانل متخصصان بدست آمد. جهت تعیین اعتبار بخش سنجش میزان گرایش به کارکارشناسان از ضریب اعتبار کرونباخ آلفا استفاده گردید که مقدار آن ۰/۷۶ بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های توصیفی و استنباطی نظیر میانگین انحراف معیار ضریب تغییرات، تحلیل همبستگی استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در سطح ۰/۰۵ درصد اطمینان رابطه مثبت و معنی داری بین متغیر میزان گرایش به کار کارشناسان ترویج و شرایط کاری آنها وجود دارد.