سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مرضیه شریفی – دانشجوی دکتری مشاوره خانواده

چکیده:

خستگی یکی ازشکایات بالینی متداول دربین سالمندان است که پیامدهای نامطلوبی برکیفیت زندگی ایشان دارد درپزوهش حاضر رابطه بین شدت خستگی مزمن و کیفیت زناشویی سالمندان و نیز تفاوت های جنسیتی دراین زمینه مورد بررسی قرارمیگیرد نمونهموردنظر دراین پژوهش توصیفی شامل ۱۵۲ زوج سالمند از بین سالمندان متاهل شهراصفهان ۷۳زن و ۷۹مردمی باشد که به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند به منظور جمع آوری داده ها از مقیاس خستگی FACIT ویستر و همکاران ۲۰۰۳ پرسشنامه های فرسودگی زناشویی پاینز ۱۹۹۶ مقیاس سازگاری زناشویی اصلاح شده باسبی و همکاران ۱۹۹۵ و پرسشنامه رضایت زناشویی کانزاس اسکیوم و همکاران ۱۹۸۶ استفاده گردید و نتایج بوسیله تحلیل همبستگی پیرسون تحلیل رگرسیون گام به گام و ازمون T گروه های مستقل مورد بررسی قرارگرفت نتایج بدست آمده نشان میدهد که بین شدت خستگی مزمن سالمندان و فرسودگی زناشویی جسمی روانی عاطفی و سازگاری و رضایت زناشویی رابطه معناداری وجود دارد. با استفاده از رگرسیون گام به گام نیز مدل معنی داری بدست آمد که نشان میدهد فرسودگی زناشویی روانی و جسمی می توانند ۸۳درصد ازواریانس خستگی سالمندان را تبیین نمایند.