سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

محمد غفاری –
علی نصر اصفهانی –
مجتبی دهقانی –
امین تسلیمی –

چکیده:

بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر عملکرد شغلی کارکنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا از این طریق می توان کارکنان را بر اساس ویژگی های شخصیتی شان در کارهای متناسب گمارد. از این رو هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر عملکرد شغلی می باشد. ویژگی های شخصیتی مورد نظر در این پژوهش شامل ویژگی های برون گرایی، ثبات هیجانی، گشودگی در مقابل تجربه، سازگاری و وجدان گرایی می باشد که بر اساس مدل پنج بزرگ در نظر گرفته شده است. ابعاد عملکرد شغلی نیز بر اساس مدل اچیو شامل ابعاد توانایی، شناخت شغل، حمایت سازمانی (کمک)، انگیزش شغلی، اعتبار، سازگاری محیطی و باخورد عملکرد می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان دانشگاه اصفهان می باشد که تعداد آن ها بالغ بر ۸۳۰ نفر است. از طریق نمونه گیری اولیه و قرار دادن واریانس آن در فرمول نمونه گیری از جامعه محدود تعداد نمونه نهایی مورد نیاز ۱۶۰ نفر بدست آمد. روش نمونه گیری نیز روش نمونه گیری در دسترسمی باشد. روش جمع آوری داده ها روش پرسش نامه ای است. به این منظور پرسش نامه ای حاوی ۵۰ سوال جهت سنجش متغیرهای پژوهش تهیه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی و روش های آماری تحلیل رگرسیون همزمان و آزمون دوربین- واتسون استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شخصیت کارکنان عملکرد شغلی آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد. به این صورت که دو متغیر وظیفه شناسی و خود گشودگی عامل توانایی شغلی را تحت تاثیر قرار می دهد. از سوی دیگر عامل وظیفه شناسی و ثبات هیجانی می تواند بر شناخت شغل تاثیر داشته باشد. از سوی دیگر متغیر ثبات هیجانی توانسته حمایت سازمانی را تحت تاثیر قرار دهد. سه متغیر ثبات هیجانی، گشودگی و وظیفه شناسی تاثیر معنی داری بر انگیزش شغلی دارند. دو متغیر برون گرایی و خود گشودگی با بازخورد عملکرد ارتباط داشته و بر آن تاثیر دارند. متغیر وظیفه شناسی نیز بر اعتبار شغلی تاثیر دارد. در نهایت هیچ یک از ابعاد شخصیت کارکنان بر سازگاری محیطی تاثیر ندارد. از سوی دیگر نتایج آزمون دوربین- واتسون نیز نشان می دهد که بین متغیرهای مستقل پژوهش خود همبستگی وجود ندارد.