سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منصور حقیقتیان – استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، اصفهان، ایران.
نیلوفر جانقربانی – دانش آموخته پژوهش در علوم اجتماعی ، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، اصفهان، ایران.

چکیده:

این تحقیق با هدف کلی بررسی رابطه بین سن ازدواج و کیفیت روابط زوجین در شهر اصفهان در خلال ۱۳۹۳ به شیوه کمی، با روش پیمایشی، به طریقه همبستگی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه زوجین ۱۸ تا ۶۵ ساله شهر اصفهان در سال ۱۳۹۳ که دارای زندگی مشترک زناشویی می باشند، بوده که بر اساس سالنامه آماری ۱۳۹۲ برابر با ۱۳۶۵۴۳۰ نفر بوده است. حجم نمونه توسط فرمول کوکران برابر با ۳۸۴ نفر برآورد گردید. واحدهای تحلیل با استفاده از شیوهی خوشه ای-اتفاقی ساده انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته و دو پرسشنامه استاندارد که روایی آنها به صورت صوری و محتوایی و نیز تحلیل عاملی برآورد، و پایایی آنها توسط ضریب آلفای کرونباخ سنجش گردیده جمعآوری شده و با استفاده از نرم افزار SPSS و توسط آزمون های همبستگی پیرسون، t گروه های مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که میزان رضایت زناشویی زوجین مورد مطالعه بالاتر از حد متوسط برآورد گردیده و در این راه نتایج آزمون فرضیههای تحقیق نشان داد که: سن ازدواج ۱۳۶=r، و ۰/۰۰۸ = sig با کیفیت روابط زناشویی زوجین در ارتباط معنادار بوده ولی تعداد فرزندان و جهت گیری دینی آنان بر روی این متغیر اثرگذار نمی باشد