سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم سبحان – کارشناس ارشد تربیت بدنی.
اکبر معرفتی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
حسن فهیم دوین – استادیار دانشگاه آزاد مشهد

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی رابطه سلامت سازمانی مدرسه با تعهد سازمانی دبیران تربیت بدنی )زن ومرد ( در) مقطع متوسطه شهر مشهد اجرا شد. سلامت سازمانی در این پژوهش بر اساس مدل هوی و همکاران ) ۱۵۵۱به عنوان یک سازه شامل شش بعد یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، ملاحظه گری، ساخت دهی، پشتیبانی منابع و روحیه عملیاتی شد و برای سنجش تعهد سازمانی دبیران از مدل مودای ، استیرز و پورتر ) ۱۵۳۵ ( استفاده شد . جامعه یآماری پژوهش را کلیه ی معلمان رسمی و پیمانی زن و مرد شاغل در دبیرستان های دولتی شهر مشهد در سالتحصیلی ۹۰-۸۹تشکیل داده اند، که تعداد آن ها در مناطق هفت گانه ۱۱۵ نفر بوده است . از میان این تعداد بر اساس فرمول کوکران نمونه ای به حجم ۱۰۸ نفر به صورت تصادفی انتخاب شد . روش این پژوهش توصیفی پیمایشی است و به منظور گردآوری داده ها از دو پرسش نامه ی سلامت سازمانی OHI ( Organizational Health ) و تهعد سازمانی OCQ ( Organizational Commitment ( استفاده شد . برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریبهمبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه استفاده گردید. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که میانگین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی به گونه ی معنی داری بالاتر از متوسط است. هم چنین نمره ملاحظه گری، روحیه کارکنان، یگانگی نهادی بیشتر افراد بالاتر از میانگین بوده است. سلامت سازمانی و ابعادآن به جز بُعد یگانگی نهادی با تعهد سازمانی همبستگی مثبت و معنی دار دارند. از میان ابعاد سلامت سازمانی، ملاحظه گری و نفوذ مدیر قابلیتپیش بینی تعهد سازمانی را دارند. از میان متغیرهای پیش بین سهم ملاحظه گری، در پیش بینی تعهد سازمانی ، بیشتر از نفوذ مدیر است.