سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید محسن حجت خواه – استادیار گروه روانشناسی دانشگاه رازی
طیبه فولاد چنگ – کارشناسی ارشد روانشناسی
حسن رضایی – کارشناسی ارشد روانشناسی
محسن درکه – کارشناسی ارشد روانشناسی و مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده:

سلامت روان خواست همه انسانهاست به عبارت دیگربهداشت روان امری همگانی است و به تمام طبقات سنی مربوط شود و ازطرفی عزت نفس نیازی ضروری می باشد که برای انسان شناخته شده است هدف ازانجام این پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سلامت روان و عزت نفس نوجوانان دختر و پسرمنطقه شیخان سنندج با عملکرد تحصیلی آنان می باشد پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر منطقه شیخان سنندج می باشد که بصورت نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای ۳۷۰دانش آموز انتخاب شدند و به پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ ۱۹۷۲ و پرسشنامه عزت نفس آیزنگ پاسخ دادند معدل ترم گذشته آنان به عنوان ملاک عملکرد تحصیل یدرنظر گرفته شد داده ها با استفاده ازامار توصیفی ضریب همبستگی پیرون و امار استنباطی T مستقلمورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت میت وان نتیجه گرفت که سلامت روان و عزت نفس بالا پیش بینی کننده های قوی عملکرد تحصیلی درنوجوانان می باشند.