سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

راضیه محمودی – کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
داراب حسنی – استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
محمد اسماعیل امیری – استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
محمد جعفر آقائی – استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

مطالعه رابطه بین محصول با سطح مقطع شاخه و سطح برگ در گردو که از اهمیت زیادی برخواردار می باشد. در این مطالعه تعداد میوه در سطح مقطع شاخه، تعداد برگ و سطح برگ به سطح مقطع شاخه، تعداد برگ و سطح برگ به ازاء هر میوه در هشت رقم/ ژنوتیپ با عادت باردهی انتهایی و جانبی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین تعداد برگ و سطح برگ به میوه به ترتیب ۵/۰۶ و ۱۵۲۴/۳ سانتی متر مربع بود. کمترین تراکم میوه در سطح مقطع شاخه مربوط به ژنوتیپ H1-1 با مقدار ۱/۹۷ و بیشترین مربوط به رقم پدرو با مقدار ۴/۸۲ بود. در بررسی رابطه بین صفات مدل رگرسیونی نمایی برازش خوبی را با ضریب تبیین (R2) بالا نشان داد. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که با افزایش سطح برگ و سطح مقطع شاخه در رقم هارتلی و ژنوتیپ های B-11 و C-25 که دارای باردهی انتهایی می باشند، تعداد میوه و عملکرد ابتدا کند و به تدریج شیب آن افزایش یافته است ، در حالیکه در رقم پدرو و B-10 روند افزایشی در ابتدا زیاد و تدریجا کم شده است که توجیه کننده خصوصیات ارقام و ژنوتیپ های با باردهی جانبی است.