سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

میثم علمداری – استاد دانشگاه پیام نورواحد نوراباد ممسنی

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه فکری و یادگیری سازمانی است، که پس از بررسی ادبیات مرتبط و تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور، عوامل پژوهش شناسائی و مورد استفاده واقع شده است. حجم نمونه با انجام یک مطالعه مقدماتی و تعیین واریانس نمونه اولیه مشخص گردید و با توجه به روش نمونه گیری از جامعه بزرگ با دقت مناسب و بصورت روش متناسب با حجم جامعه ، تعداد هر طبقه انتخاب گردید. در بخش آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک های محاسبه فراوانی، درصد و میانگین صورت گرفته و از تحلیل همبستگی برای تجزیه و تحلیل آمارهای استنباطی استفاده شده که به نتایج ذیل رسیده است. ۱- بین یادگیری فردی و ابعاد سرمایه فکری، رابطه معنی داری در سطح۰/۹۵ وجود دارد. ۲- بین یادگیری گروهی و ابعاد سرمایه فکری، رابطه معنی داری در سطح ۰/۹۵وجود دارد. بین یادگیری سازمانی و ابعاد سرمایه فکری رابطه معنی داری در سطح ۰/۹۵وجود دارد.