سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مهران مختاری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
آرزو صنوبری – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی دولتی دانشگاه آزاد اسلام
احمد بیگلریان – کارشناس ارشد مدیریت تحول دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

این پژوهش به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کسب مزیت رقابتی شرکت های تابعه سایپا در استان مازندران پرداخته است. روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی و غیرآزمایشی(میدانی و پیمایشی)قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. بدین منظور پرسشنامه ای با ۲۰ سوال طراحی گردیده است. جهت تجزیه تحلیل داده ها از آزمون دوجمله ای تحت تاثیر یک متغیر استفاده شده است.نتایج حاکی از آن است که تمامی عوامل سرمایه فکری (سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی، و سرمایه رابطه ای) برمزیترقابتی شرکت های تابعه سایپا در استان مازندران موثر است.