سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

احمد ابوالحسنی رنجبر – کارشناس ارشد مدیریت دولتی
مینا عنابستانی – مدرس مدعو
اسماعیل شریعت جعفری – کارشناس مدیریت

چکیده:

در دهه اخیر، کارآفرینی درون سازمانی به یکی از موضوع های مورد توجه محققان تبدیل شده است. در تحقیق حاضراز بین عوامل تاثیر گذار بر کارآفرینی درون سازمانی، به عامل سرمایه فکری پرداخته شده است. بدین منظور جهت دستیابی به هدف تحقیق از نظریات بنتیس درباره سرمایه فکری استفاده گردید. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه کارآفرینی اسکاربوروف و زیمرر و پرسشنامه محقق ساخته سرمایه فکری که براساس معیارهای بنتیس طراحی شده که روایی محتوایی آن را اساتید مدیریت تایید نمودند، جمع آوری شد. پایایی آنها نیز به وسیله ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تعداد ۸۹ پرسشنامه جمع آوری شد و به وسیله نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به اینکه تحقیق از نوع همبستگی بود و نرمال بودن داده ها تایید گردید، جهت تجزیه و تحلیل آماری از آزمون T مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد رابطه مثبت و معنی داری بین سرمایه فکری و ابعاد آن با کارآفرینی درون سازمانی کارکنان سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران وجود دارد. این بدین معنی است که با سرمایه گذاری در سرمایه فکری سازمان در ابعاد انسانی، ساختاری و شناختی می توان انتظار داشت کارآفرینی درون سازمانی کارکنان بهبود یابد.