سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احمد ابوالحسنی رنجبر – کارشناس ارشد مدیریت دولتی، سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران
اسماعیل شریعت جعفری – معاون پشتیبانی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران

چکیده:

مسئولیت اجتماعی مهارتی است که باعث بروز رفتارهایی می شود که مورد ارزش گذاری قرار می گیرند . در تحقیق حاضر از بین عوامل تاثیر گذار بر مسئولیت اجتماعی کارکنان، به عامل سرمایه فکری پرداخته شده است . بدین منظور جهت دستیابی به هدف تحقیق از نظریات بنتیس درباره سرمایه فکری استفاده گردید . داده های پژوهش از طریق پرسشنامه مسئولیت اجتماعی گوگ و پرسشنامه محقق ساخته سرمایه فکری که براساس معیارهای بنتیس طراحی شده و روایی محتوایی آن را اساتید مدیریت تایید نمودند، جمع آوری شد. پایایی آنها نیز به وسیله ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تعداد ۹۸ پرسشنامه جمع آوری شد و به وسیله نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به اینکه تحقیق از نوع همبستگی بود و نرمال بودن داده ها تایید گردید، جهت تجزیه و تحلیل آماری از آزمون T مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد رابطه مثبت و معنی داری بین سرمایه فکری و ابعاد آن با مسئولیت اجتماعی کارکنان سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران وجود دارد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که مسئولیت اجتماعی مستقیماً تحت تاثیر متغیرهای سرمایه ساختاری، رابطه ای و انسانی قرار گرفته است.