سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد ذبیح منش – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

شرکتهای مشاورهای، همانند سایر شرکتهای دانش محور، سرمایه فکری را بهعنوان مهمترین دارایی درسازمانهای خود بکار میبرند. این پژوهش قصد دارد همبستگی بین سرمایه فکری و عملکرد تجاری را تجزیه وتحلیل نماید. پرسشنامهای برای شرکتهای مشاورهای ارسال شد. یافتههای پژوهش نشان داد که سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی عملکرد بهتری در میان شرکتهای مشاورهای دارند، در حالی که سرمایه انسانی عملکردضعیفتری دارد. این موضوع بیشتر در مورد کارکنانی که وظیفه آموزش را بهعهده داشتند مصداق داشت. پژوهش نشان داد که در شرکتهای مشاورهای هنوز هم جا برای بهبود مدیریت منابع انسانی وجود دارد. نتایجپژوهش حاکی از این بود که در میان سه جزء سرمایه فکری شرکتهای مشاورهای، سرمایه انسانی تاثیر بیشتری بر سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی دارد. سرمایه انسانی از طریق سرمایه ارتباطی بر عملکرد تجاری تاثیر می-گذارد