سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی امامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه باشگاه پژوهشگران جوان کرمانشاه
مریم دارابی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در سازمانهای دولتی شهر کرمانشاه می باشد. مواد و روشها: این پژوهش بر اساس روش پژ<هش از نوع توصیفی و از شاخه پیمایشی می باشد؛ ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد؛ به منظور سنجش سرمایه اجتماعی، پرسشنامه خبرگان سرمایه اجتماعی ملایی (۱۳۸۰) و برای سنجش کارآفرینی سازمانی از پرسشنامه ۲۲ سوالی کارآفرینی رابینز و کولتر (۱۹۹۶) استفاده گردید است. پایانی پرسشنامه سرمایه اجتماعی ۰/۸۸ و پایانی پرسشنامه کارآفرینی سازمانی ۰/۷۹ به دست امد و چون آلفای کرونباخ هر دو پرسشنامه بیش از ۰/۷ می باشند بنابراین هر دو پرسشنامه از پایانی لازم برخوردار بودند. حجم جامعه آماری مورد نظر ۹۷۸ نفر از کارکنان سازمان های دولتی شهر کرمانشاه می باشد. بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی از بین آنها ۱۴۶ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. یافته های و نتیجه گیری: جهت تعیین نرمال بودن داده های بدست آمده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد و نتایج آزمون نرمال بودن داده ها را تایید کرد. فرضیات تحقیق با انجام آزمون همبستگی اسپیرمن، به بوته آزمون قرار داده شدند، نتایج حاکی از وجود رابطه مستقیم و مثبت بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی است یعنی در جامعه مورد پژوهش هر چه سرمایه اجتماعی افزایش یابد؛ میل به کارآفرینی سازمانی نیز افزایش می یابد.