سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مصطفی امامی – دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
مریم دارابی – مدرس دانشگاه پیام نورجوانرود
صدیق احمدی – کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارافرینی سازمانی درسازمان های دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی ودارایی شهرکرمانشاه می باشند این پژوهش براساس روش پژوهش ازنوع توصیفی وازشاخه پیمایشی می باشد ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه میباشد به منظور سنجش سرمایه اجتماعی پرسشنامه خبرگان سرمایه اجتماعی ملایی ۱۳۸۰ که از ۳۱ سوال تشکیل شده است که به برررسی سرمایه اجتماعی و ابعاد آن می پردازد و برای سنجش کارافرینی سازمانی از پرسشنامه ۲۲ سوالی کارافرینی رابینز وکولتر ۱۹۹۶ استفاده گردیده است تعداداعضای جامعه آماری را ۱۹۷ نفر ازکارکنان سازمان های یاد شده تشکیل میدهند روش نمونه گیری روش طبقه بندی نسبتی و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان ۱۱۵ نفر تعیین گردید جهت تعییننرمال بودن داده های بدست آمده از آزمون کلمورگروف ـ اسمیرنوف استفاده شد و نتایج آزمون نرمال بودن داده ها را تایید کرد فرضیاتتحقیق با انجام آزمون همبستگی اسپیرمن به بوته آزمون قرار داده شدند نتایج حاکی از وجود رابطه مستقیم و مثبت بین سرمایه اجتماعی و کارافرینی سازمان است یعنی درجامعه مورد پژوهش هرچه سرمایه اجتماعی افزایش یابد میل به کارافرینی سازمانی نیز افزایش می یابد.