سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد سرداری – دکتری مدیریت اجرایی
مالک زارع – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ، دانشکده

چکیده:

دانش به عنوان یک منبع استراتژیک و یک شایستگی کلیدی برای سازمانها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با وجود این اگر زیر ساختهای سازمان برای استقرار مدیریت دانش آماده نباشد حاصلی جز اتلاف منابع انسانی و مادی در پی نخواهد داشت بنابر این لازم است سازمانها ازمیزان آمادگی خود در سازمان آگاهی یابند .از سوی دیگر یکی از فعالیتهای مهمی که می تواند به سازمانها در استقرار موفق مدیریت دانش کمک نماید و برای آنها نسبت به سازمانهای دیگر مزیت رقابتی ایجاد نماید سرمایه اجتماعی است. تمرکز بر مقوله سرمایه اجتماعی به دلیل نقشی است که این سرمایه در تولید و افزایش سرمایه های انسانی و اقتصادی بازی می کند . از اینرو هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آمادگی سازمان بمنظور استقرار مدیریت دانش در یک صنعت دفاعی می باشد . این پژوهش از نظر هدف، کاربردی واز نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی می باشد .تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری ) صورت گرفت. نتایج تحقیقات حاکی از آن است با افزایش سرمایه اجتماعی ، سطح ابعاد آمادگی سازمان جهت استقرار مدیریت دانش افزایش می یابد. درپایان پژوهش نیز پیشنهادات و راهکارهایی جهت استقرار مؤفقیت آمیز مدیریت دانش ارائه شده است