سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش بین المللی نفت و گاز

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی مبینی دهکردی – هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
منصور دهقان نجم آبادی – رئیس آموزش شرکت زامیاد
عامر دهقان نجم آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران
کاوه رودری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های تفکر و خلاقیت در بین کارشناسان شرکت خودروسازی زامیاد است. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان شرکت خودروسازی زامیاد می باشد که تعداد آنها ۱۸۰(۴۵ نفرزن و ۱۳۵ نفر مرد) نفر است. با توجه به کم بودن حجم جامعه از روش سرشماری استفاده شد که در نهایت بعد از حذف پرسشنامه های مخدوش ۱۴۰(۳۸ نفر زن و ۱۰۲ نفر مرد) پرسشنامه تکمیل شده جمع آوری شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه سبک های تفکر ۶ (ژانگ ، استرنبرگ و واگنر، ۲۰۰۷ ) وپرسشنامه سنجش خلاقیت (عابدی، ۱۳۷۲ ). داده های حاصل از اجرای پرسشنامه ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، و آزمونt برای گروه های مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده بیانگر وجود رابطه ی معنادار بین سبک های تفکر و میزان خلاقیت در سطح ۰/۰۵ است همچنین میانگین خلاقیت بین زنان و مردان متفاوت بود