سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نازنین حسینی کریم آبادی – کارشناس ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی

چکیده:

با توجه به نقش زنان در جامعه و بخصوص نقش تربیتی آنان در تربیت فرزندان و الگو پذیری فرزندان از آنان ،توجه به ورزش زنان و به طبع آن سلامت آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که زنان بواسطه ی شرایطموجود در جامعه و استفاده از تکنولوژی نوین در فرایند زندگی، کمتر به فعالیت های ورزشی می پردازند. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سبک زندگی و فعالیت های ورزشی غیرحرفه ای زنان تحصیلکرده می باشد .جامعه آماری این تحقیق را کلیه زنان ۷۵ تا ۱۵ ساله ساکن در شهر گرگان تشکیل می دادند که تعداد آنان بر اساس آمار موجود برابر با ۱۰۳۱۱ نفر بوده است. روش تحقیق حاضر پیمایشی و شیوه گزینش آزمودنی ها به صورتتصادفی و طبقه ای بود که بدین منظور با استفاده از فرمول کوکران، تعداد ۷۱۵ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند . برای جمع آوری اطلاعات از ابزارهایی مانند اسناد و مدارک، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح معنی داری ۰/۰۵و با استفاده از نرم افزار آماریSPSS انجام شد. نتایج نشان داد که بین سبک زندگی زنان با میزان فعالیت های ورزشی غیرحرفه ای آنان رابطه وجود دارد و نوع سبک زندگی نیز می تواند بر انجام فعاالیت های ورزشی غیرحرفه ای زنان تاثیرگذار باشد به طوری که زنان با سبک زندگی مادیبیشتر به انجام فعالیت های ورزشی غیرحرفه ای می پردازند. لذا پیشنهاد می شود که مسئولین و برنامه ریزان شهری ، فرهنگی و ورزشی نسبت به ایجاد اماکن ورزشی در مناطق پایین شهر اقدام نمایند تا زمینه ترغیب و علاقه مندی زنان ساکن در مناطق پایین شهر به انجام فعالیت های ورزشی فراهم گردد