سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

لیلا مظفری – فوق لیسانس مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسجان
هدایت اله تیرگر – عضو هیأت علمی بخش علوم تربیتی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حمید مرتضوی – فوق لیسانس تحقیقات آموزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حمید تابلی – عضو هیأت علمی بخش مدیریت دولتی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و خلاقیت کارکنان در سازمان های دولتی شهرستان نی ریز می باشد. جامعه آماری مشتمل بر ۶۰۰ نفر از کارکنان سازمان های دولتی شهرستان نی ریز که از طریق نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم نمونه از طریق فرمول ککران ۱۸۸ نفر از آن ها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش پژوهش، توصیفی – همبستگی و ابزار اندازه گیری تحقیق شامل پرسشنامه (MLQ) رهبری چند عاملی بس و آوولیو و پرسشنامه خلاقیت رندسیپ (Rendsipp) می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح، آمار توصیفی و استنباطی انجام پذیرفت که نتایج اصلی پژوهش نشان داد بین رهبری تحول آفرین و خلاقیت کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.سبک های رهبری تحول آفرین که شامل نفوذ آرمانی، رفتارهای آرمانی، انگیزش الهام بخش، ترغیب ذهنی، ملاحظات فردی رابطه معنادار ومستقیم با خلاقیت کارکنان دارند.