سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

ساسان رستمی – تهران، امیرآباد،کوی دانشگاه تهران
فاطمه شیاسی – تهران، امیر آباد، کوی دانشگاه تهران، خوابگاه فاطمیه، دانشگاه تهران
مریم سعدی – تهران، امیر آباد، کوی دانشگاه تهران، خوابگاه فاطمیه، دانشگاه تهران

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین مدیران و کارآفرینی کارکنان پردیس علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه کارکنان پردیس علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران بود که در نیمه اول سال ۱۳۹۰مشغول به کار بوده اند ( ۲۵۱ نفر) و از این تعداد، ۹۷ نفر با توجه به جدول مورگان انتخاب گردید. روش پژوهش استفاده شده، توصیفی و ازبرای سبک رهبری تحول آفرین مدیران و پرسشنامه محقق MLQ نوع همبستگی بود. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه استاندارد شده ساخته کارآفرینی با ۲۰ سؤال استفاده گردیده است. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد، بین چهار مؤلفه رهبری تحول آفرین مدیران که شامل نفوذ آرمانی، انگیزش الهام بخش، ترغیب ذهنی و ملاحظه فردی می باشد با کارآفرینی کارکنان همبستگی وجود دارد و این نشان دهنده آن است که سبک رهبری تحول آفرین مدیران با کارآفرینی کارکنان ارتباط دارد.بنابراین، اگر مدیران سبک رهبری تحول آفرین را در سازمان اعمال کنند می توانند کارآفرینی و خلاقیت را در کارکنان تقویت نمایند.