سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

خدیجه بریمانی – دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رضا کارگر – دانشگاه علوم پزشکی مازندران

چکیده:

سکون و بی حرکتی در دنیای متغیر امروز چه برای یک سازمان و چه برای یک کشور درهراندازه که باشد نتیجه ای جز نابودی به همراه نخواهد دا شت. امروزه کارآفرینی نه به عنوان یک نیاز بلکه به عنوان شرط بقا هرسازمان یا جامعه تلقی گردیده بنابراین برای ایجاد سازمان کارآفرین سبک رهبری تحولی بسیارموثر می باشد اقدامات رهبری تحول گرا این امکان را به سازمانها میدره تا به هنگام رقابت در یک محیط متلاطم و غیر قابل پیش بینی عملکرد خود راارتقا درنه. بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه بین رهبری تحولی مدیران و کارآفرینی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران می با شد که به روش توصیفی از نوع زمینهیابی انجام شده است براساس یافته های بدست آمده درحالت کلی میان رهبری تحولی مهیران و کارآفرینی کارکنان رابطه معنا داری وجود دارد. بین ویژگی نفوذمطلوب با کارآفرینی کارکنان رابطه مستقیم وجود دارد ولی میان دیگر مولفه های رهبری تحولی از جمله ترغیب ذهنی و انگیزش الهامی و ملاحظات شخصی با کارآفرینی کارکنان از نظر آماری رابطه معناداری وجود ندارد