سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ضرغام قلندری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیک شهر
اعظم رفیعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیک شهر
محمدامین رودینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیک شهر

چکیده:

هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین سبک تفکر و نوآوری سازمانی مدیران مدارس شهرستان گچساران میباشد. برای تحقیق حاضر تعداد۱۲۰ مدیر بر اساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای- سهمیه ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق شامل پرسشنامه سبک تفکر و مقیاس نوآوری سازمانی محقق ساخته بود. برای پایایی این دو ابزار به ترتیب از شیوه باز آزمایی و الفای کرونباخ، برای روایی سازه آنها نیز به ترتیب از روش اعتبار واگرا و روش (تحلیل ماده) استفاده گردید و در تمام موارد کفایت ابزارها محرزگردید. پس از اجرای ابزارها، دادههای به دست آمده در محیط مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج زیر حاصل شد. هیچ یک از متغیرهای پیش بین (سبکهای تفکر) نمیتوانند متغیر ملاک (نوآوری سازمانی) را پیش بینی کنند. هیچ یک از متغیرهای پیش بین (سبکهای تفکر)نمیتوانند متغیر ملاک (بعد فرهنگی نوآوری سازمان) را پیش بینی کنند. حداقل یکی از متغیرهای پیش بین (سبکهای تفکر) میتوانندمتغیر ملاک (بعد ساختاری نوآوری سازمان) را پیش بینی کنند و به منظور تعیین اینکه کدام یک از متغیرهای پیش بین میتوانند متغیر ملاک را پیش بینی نمایند، از ضرایب بتا و سطح معناداری آنها استفاده شده است. هیچ یک از متغیرهای پیش بین (سبکهای تفکر) نمیتوانند متغیر ملاک (بعد انسانی نوآوری سازمان) را پیش بینی کنند. بین سبکهای تفکر مدیران زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد. تفاوت معناداری بین میزان نوآوری مدیران زن و مرد وجود ندارد. بین مدیران مقاطع مختلف تحصیلی تنها در دو سبک تجربه گرا و واقع گرا تفاوت معنادار وجود دارد و در سایر سبکها (ترکیبی، عمل گرا، آرمان گرا) تفاوت معناداری بین مدیران مقاطع مختلف تحصیلی وجود ندارد.