سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

حسن دانایی – استادیار گروه مدیریت
زهرا قریب طرزه – گروه مدیریت

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری روسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی درمنطقه ۹وعملکرد سازمانی آنها درواحد دانشگاهی انجام گرفته است سوال اصلی این پژوهش درواقع این استکه آیا بین بکارگیری سبکهای مختلف تصمیم گیری و عملکرد سازمانی درواحد هایدانشگاهی وجود دارد ؟ دراین پژوهش برای مطالعه سبکهای تصمیم گیری از مدل راوو بلگاریدز که سبکهای تصمیمگیری را درچهارگروه تحلیلی هدایتی ادراکی و رفتاری طبقه بندی می کند همچنین عملکرد واحدهای دانشگاهی براساس بخشنامه سازمان مرکزی و شاخصهای تعریف شده آن اندازه گیری گردیده است پرسشنامه سبک تصمیم گیری بین روسای واحدهای دانشگاهی که دربازه زمانی ۸۲تا۸۵ مسئولیت داشته اند توزیع گردیده است و عملکرد سازمانی نیز درهمین فاصله مورد بررسی قرارگرفته است مطالعات انجام شده برروی واحدهای دانشگاهی حاکی از آن است که سبک تصمیم گیری تحلیلی با میانگین ۹۴/۳ بیشترین قمدار و سبک تصمیم گیری رفتاری با میانگین ۶۵/۴ کمترین مقدار را دربین سبکهای تصمیم گیری به خود اختصاص داده است.