سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدمرتضی غیورباغبانی –
نرجس خداوردی زاده –

چکیده:

تعارض و اختلاف نظر نیروهای انسانی جز لاینفک زندگیشغلی درسازمان ها محسوب می شود که مدیریت اثربخش آن نتایج مطلوبی از جمله تقویت خلاقیت ونوآوری را بهدنبال دارد هدف ازانجام این مطالعه بررسی رابطه بین سبکهای پنجگانه مدیریت تعارض توسل به زور و اجبار سازگاری مصالحه و سازش اجتناب و همکاری مبتنی براعتماد و بروز خلاقیت و نواوری دربین نیروهای انسانی میب اشد این تحقیق ازنوع توصیفی تحلیلی بصورت تک مقطعی است نمونهمورد بررسی شامل ۶۵ نفرازکارکنان کارشناسان و اعضای هیئت علمی دانشگاه امام رضا ع بوده که ازطریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی انتخاب شده اند اطلاعات مورد نیاز به وسیله پرسشنامه های استاندارد سنجش سبک مدیریت تعارض و خلاقیت و نواوری جمع آوری گردیدها ست اطلاعات حاصل با استفاده ازنرم افزار SPSS,INSTAT و ازمونهای اماری کولموگروف اسمیرنف پیرسون و اسپیرمن و T درسطح معنی داری کمتر ازپنج درصد مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت