سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی چوری – کارشناسان ارشد و اعضای هیئ علمی مجتمع آموزش عالی گنبد کاووس
حمیدرضا قزلسفلو –

چکیده:

امروزه رهبری موثر یکی از عوامل اصلی رشد و پیشرفت درسازمانها می باشد وبا استفاده از مدیریت کارار می توان زمینه مناسب را برای توسعه ی پایدار و هدایت صحیح و بهینه امور سازمانها و همچنین جلوگیری از بههدر رفتن انرژی و سرمایه سازمانی، ایجاد کرد. هدف از تحقیق حاضربررسی رابطه بین سبک های رهبری تبادلی و تحولی باهوش هیجانی مدیران ادارات تربیت بدنی استان گلستان است. روش: جامعه آماری این تحقیق را کلیهروسا با معاونین ادارات تر بیت بدنی استان گلستان تشکیل داده است ) ۰۷ n= (، که از بین آنها تعداد ۱۳ n= مدیر به عنوان نمونه آماری این تحقیق انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه هوش هیجانی سیبریاشینگکه ۰خرده مقیاس خودآگاهی، خود کنترلی خود انگیزی ، همدلی و مهارتهای اجتماعی را مورد ارزیابی قرارمی دهدو پرسشنامه چندعاملی رهبری ) MLQ ( ) Multifactor leadership questionnaire ،) Bass & Avolio 1558 (، کهبا ۱۰ سوال، ۰خرده مقیاس مربوط به رهبری تحولی، ۷خرده مقیاس رهبری تبادلی را اندازه گیری می- (کند، مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل دادها نیز از آزمون ANOVA ، رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید نابراین نتایج تحقیق نشان داد که هوش هیجانی و خرده مقیاس های آن تاثیر مستقیمی بر سبک رهبریتحولگرایمدیرات تربیت بدنی دارد