سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

آسیه سپهری –
سامان رحمانی –
حسن بافنده قراملکی –
زینب سپهری –

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابط ه بین مؤلفه های سازگاری با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی م یباشد. متغیر های پی شبین مؤلف ههای آموزشی، عاطفی و اجتماعی سازگاری دانش آموزان دبیرستانی هستند و متغیر ملاک عملکرد تحصیلی، که بر اساس معدل دانش آموزان در نظر گرفته شده است. نمون ه حاضر در این پژوهش ۳۹۰ نفر از دانش آموزان دبیرستانی دور هی ۱۳۸۹ مشغول به تحصیل بوده اند، که با استفاده از – متوسط ه شهر تبریز که در سال تحصیلی ۹۰ روش نمونه گیری خوش های چند مرحل های و بر اساس جدول کرجسی و مورگان از بین دبیرستان های پنج ناحی ه شهر تبریز انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده های پژوهش از پرس شنام هی سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ استفاده شد. داده های جمع آوری شده با روش آماری رگرسیون چند گانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که از بین سه مولفه سازگاری فقط مولفه آموزشی می تواند عملکرد تحصیلی را پیش بینی نماید. اما نم یتوان عملکرد تحصیلی را بر اساس دو مؤلف هی عاطفی و اجتماعی پیشبینی نمود.