سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

جعفر نکونام – کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
محمد نکونام – دانشجوی کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی گلپایگان

چکیده:

محافظه کاری از ویژگی های بارز گزارشگری مالی است که از مدت ها قبل با نظریه و عملِ حسابداری درآمیخته است. محافظه کاری حداقل از ابتدای قرن بیستم تاکنون، یک ویژگی برجسته و غالب درعرصه حسابداری و گزارشگری مالی بوده است. با توجه به اهمیت مفهوم محافظه کاری حسابداری هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران م یباشد. بنابراین،نمونه ای مشتمل بر ۷۴ شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۵ ساله ( ۱۳۸۵-۸۹ انتخاب و مطالعه شد. جهت آزمون فرضیه ها و بررسی رابطه بین ساختار مالکیت (متغیر مستقل) و محافظه کاری حسابداری ( متغیر وابسته) از مدل رگرسیون خطی در سطح اطمینان ۹۵ % به کمک نرم افزارهایSPSS و EXCEL استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان م یدهد که بین سطح مالکیت نهادی، سطح مالکیت مدیریتی و میزان تمرکز مالکیت با محافظه کاری حسابداری رابطه معکوس (منفی)، و بین سطح مالکیت شرکتی و محافظه کاری حسابداری رابطه مستقیم (مثبت) وجود دارد