سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رویا ایزی – دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه حسابدرای-واحد علوم و تحقیقات هرمزگان-دان
پرویز سعیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول،گروه حسابداری و مدیریت،علی آب

چکیده:

هدف مقاله حاضر بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکتهای دارویی طی سالهای ۱۳۸۹-۸۲ می باشد. این مقاله ضمن پرداختن به مفاهیم منابع مالی کوتاه مدت و بلند مدت ساختار سرمایه و معرفی نسبت های مربوط به آن به عملکرد مالی شرکتها ، شامل سود هر سهم و قدرت سود آوری آنها نیز می بپردازد. بنابراین ما در این تحقیق بدنبال این سوال اساسی هستیم که آیا بین ساختار سرمایه وعملکرد شرکتهای دارویی فعال در بورس اوراق بهادار رابطه ای وجود دارد؟ باتوجه به نتایج آماری و آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل کردن آنها به این نتیجه رسیدیم که بین متغیرهای ساختارسرمایه،نسبت بدهی، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام وعملکرد شرکتها رابطه معناداری وجود دارد