سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

میرزا حسن حسینی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور ایران_دارای رتبه استادیار
سیده شهربانو ابراهیمیان – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی_MBAاز دانشگاه پیام نور بابل

چکیده:

درعصرحاضرکه به عنوان عصرعدم تداوم از آن یاد می شود سازمان ها به طور فزاینده ای با محیطهای پویا ودرحال تغییر مواجهند درچنین محیطی دیگرتجارب و راه حلهای گذشته برای مسائل جاری و آینده سازمان کارگشا نیستند بلکه باید به شیوه ای دیگر اندیشید و تغییرات شگرف یدرساختار سازمان ها ایجاد نمود ازطرفی با افزیاش سریع رقبای جدید و ایجاد حس بی اعتمادی نسبت به شیوه های مدیریت سنتی درشرکت ها ضرورت کارافرینی درسازمان ها احساس میشود برای دستیابی به کارآفرینی نیاز به ابزار است که یکی از ابزارهای مناسب برای رشد کارآفرینی وجود ساختارسازمانی منطبق برمفاهیم کارافرینی است دراین راستا محقق درپی آن است که مشخص کند که ایا درشرکت لبنی دوکا که به عنوان یک شرکت کارافرین مطرح می باشد بین ابعاد ساختارسازمانی و کارافرینی سازمانی رابطه معنی داری وجوددارد درمورد روش تحقیق میتوان گفت تحقیق موجود ازحیث هدف کاربردی و ازحیث روش ازنوع تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد و از انجای ی که طراحی ساختار ازمسئولیت های خطیر مدیریت محسوب میشود جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان شرکت مذکور تشکیل میدهند.