سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی ولی زاده – شیراز دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز دانشگاه شیراز
عبدالمحمد علمداری –
فریدون اسماعیل زاده –

چکیده:

دراین تحقیق براساس داده های آزمایشگاهی و نیز محاسبات تئوری روشی برای پیش بینی زمان تاخیر در تشکیل هیدرات از گاز های متان و دی اکسید کربن ارائه شده است براین اساس زمان تاخیر معادل زمانی درنظر گرفته شدها ست که ذرات به شعاع بحرانی رسیدن و بتوانند به رشد پایدار ادامه دهند این شعاع با مشتق گیری از تابع تغییرات انرژی گیبس برحسب شعاع ذره در طول فرایند رشد به دست می اید رابطه تجربی پیشنهاد شده از مرتبط ساختن زمانهای تاخیر اندازه گیری شده در فشارها و دماهای مختلف برای متان و نیز دی اکسید کربن به مقادیر متناظر محاسبه شده شعاع بحرانی به دست آمده است خطای میانگین میان داده های آزمایشگاهی و پیش بینی مدل برای دی اکسید کربن و متان به ترتیب ۷ و ۱۲ درصد بوده است.