سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

خالد غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران
محبوبه عقابی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران
حمیده امیرشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران
شیرین یداللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

روحیه معلمان یکی از مهم ترین عوامل در تحقق اهداف آموزشی و پرورشی و عملکرد آنان می باشد. پژوهش حاضر درصدد است که رابطه بین روحیه معلمان و عملکرد شغلی معلمان در شهرستان دشتسان بپردازد. روش این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و همبستگی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از شاخص های آماری توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون، تی مستقل و تحلیل رگرسیون استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق، ۷۰ نفر از معلمان مقطع ( ابتدایی است که از این تعداد، ۵۰ نفر بصورت نمونه تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری در این تحقیق شامل: ۱ پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون ۲) پرسشنامه روحیه معلمان برگرفته از سایت تخصصی تست های روان سنجی، روان شناسی. همانطور که نتایج تحقیقات قبلی در این زمینه موید وجود رابطه مثبت و معنادار بین این دو متغیر می باشد. در این تحقیق هم، بین متغیرهای روحیه و عملکرد شغلی رابطه مثبت و معناداری بدست آمد که نشان دهنده این واقعیت است که هر چه روحیه معلمان بالا باشد، عملکرد شغلی آن ها نیز افزایش می یابد که این امر به نوبه خود باعث تسهیل حصول اهداف مدرسه و افزایش کارایی فردی معلمان می گردد.