سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
سیدعلی سیادت – دانشیار دانشگاه اصفهان
آرزو عرفان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین رابطه بین رهبری معنوی با خشنودی شغلی کارکنان دردانشگاه اصفهان بود پژوهش به روش توصیفی همبستگی انجام شد و تعداد ۲۶۵ نفر از کارکنان براساس جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند و به همین منظور تعداد ۳۰۰ پرسشنامه درجامعه آماری توزیع شد که تعداد ۲۴۰ پرسشنامه به محققین عودت داده شد ابزارهای مورد استفاده دراین پژوهش شامل دو مقیاس رهبری معنوی بصورت کلی و خشنودیشغلی با پنج بعد خشنودی ازماهیت شغل سرپرستی ارتقا و ترفیع حقوقو مزایا و همکاران بود برای رهبری معنوی از پرسشنامه ای محقق ساخته استفاده شد که ضریب الفای کرونباخ ان ۹۵ درصد بود و برای خشنودی شغلی از پرسشنامه توصیفی شغل اسمیت کندال و هیولین ا ستفاده شد که دراین مطالعه ضریب آلفای کرونباخ آن ۹۴ درصد بود داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون های کولموگروف – اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و t مستقل تجزیه و تحلیل شدند.