سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

حبیب ابراهیم پور – استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی
سجاد حبیبیان – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد
معصومه جانعلی زاده چوبستی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

چکیده:

ویژگیهای شخصیتی کارکنان کارآفرین و رفتارشهروندی سازمانی دومقوله مهم رفتاری هستند که امروزه درحوزه تئوریهای مدیریت رفتارسازمانی از جایگاه ویژه ای برخوردارند این دو مبحث دارای نقاط مشترک فراوانی هستند که به نظر می رسد برهم تاثیر گذار باشند باتوجه به اهمیت این دو مقوله مهم رفتاری دراین مقاله که مبتنی برپژوهش میدانی درسازمان جهاد کشاورزی استان قم می باشد تلاش گردیده ضمن تعریف روشن از مساله ادبیات مربوط به این دو مقوله با تاکید برمطالعاتی که به ارتباط این دو مفهوم بازمیگردد مورد بررسی قرارگیرد سپس اهداف تحقیق مدل مفهومی و فرضیات تحقیق روش تحقیق جامعه آماری و نمونه های مورد مطالعه و روش تجزیه تحلیل داده ها درقالب متدولوژی تحقیق تبیین شده است دراین تحقیق ۱۷۴ نفرازطریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و یافته های تحقیق با استفاده از ازمونهای توصیفی و استنباطی ارایه شده است که فرضیات تحقیق را مورد ازمون قرار داده و درپایان نیز باتوجه به نتایج اماری پیشنهادها وراهکارهایی درقالب جمع بندی و نتیجه گیری مقاله ارایه شده است.