سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زینب شیخی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
نسترن حیدری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
کاوه کردستانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

یکی ازمعضلات سازمانهای امروزی بروز تعارض مخرب سازمانی است مطالعات نشان میدهد که یکی ازعلل و عوامل به وجود آورنده تعارض درسازمان ها وجود تفاوت های فردی و شخصیتی افراد می باشد رفتارضدشهروندی میتواند مانع از کارکرد سازمانی شود و به کاهش درامد و یا خدشه دار شدن اعتبار آن منجر شود دراین مقاله تلاش میشود که ضمن بررسی رفتارضدشهروندی برطبق مدل جلینک و اهرن ۲۰۰۶ به بررسی ارتباط آن بربروز تعارضات مخرب سازمانی پرداخته شود نوع تحقیق کاربردی و درقالب یک طرح پیمایشی درسال ۱۳۹۱ به اجرا درامد پرسشنامه های استاندارد هردو متغیر دربین ۱۰۰ نفر ازکارکنان نمونه توزیع و درنهایت ۹۸ پرسشنامه جمع آوری شد برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از ازمون همبستگی استفادهاست و ارتباط بین ابعادرفتارضدشهروندی و بروز تعارض مخرب بصورت معنی داری اثبات شد.