سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

حبیب ابراهیم پور – عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
سجاد حبیبیان – مدرس دانشگاه
معصومه جانعلی زاده چوبستی – کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
علی رضا دهقانی – مدرس دانشگاه تهران

چکیده:

سیطره سازمان های بزرگ که درعصر ما همه ابعاد زندگی بشر را فراگرفته است انجام کارهای اجتماعی بدون تشکیل سازمان امکان پذیر نمی باشد بدیهی است توفیق یا شکست این سازمان ها به مقدار متنابهی درگرورهبری این سازمان هاست درواقع سبک رهبری و رفتارشهروندی سازمانی دو مقوله مهم رفتاری هستند که امروزه درحوزه تئوری های مدیریت رفتارسازمانی از جایگاه ویژه ای برخوردارند این دو مبحث دارای نقاط مشترک فراوانی هستند که به نظر می رسد برهم تاثیر گذار باشند با توجه به اهمیت این دو مقوله مههم رفتاری دراین مقاله که مبتنی برپژوهشهای میدانی درسازمان جهادکشاورزی استان قم می باشد این مطالعه توصیفی و از نوع همبستگی است جامعه آماری شام لمدیران و کارکنان سازمان مورد مطالعه می باشد