سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

زینب شیخی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
نسترن حیدری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
کاوه کردستانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

استراتژی ها ابزارهایی هستند که شرکت ها میتوانند به وسیله آن اهداف خود دست یابند هرچه استراتژی ها درمرحله اجرا توسط اعضای سازمان اثربخش تر به اجرا دربیایند سازمان ها دردستیابی به اهدافشان و کسب موقعیت برتر درفضای شدید رقابتی بهتر عمل خواهند نمود دراین میان کارکنانی که دارای ویژگیهای خاصی هستند می توانند به اجرای اثربخش استراتژی سازمانی کمک کند مقاله حاضر با هدف رابطه ابعاد رفتارشهروندی سازمانی را با اجرای اثربخش استراتژی سازمان را مورد بررسی قرار داده است برای دستیابی به این هدف پرسشنامه استاندارد ارگان درچهاربعدارفتار شهروندی بین ۲۶۴ نفرازکارکنان توزیع شد همچنین برای سنجش پایایی ازروش الفای کرونباخ و برای سنجش روایی ازروش تحلیل عاملی استفاده شد