سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

سجاد حبیبیان – مدرس دانشگاه قم
معصومه جانعلی زاده چوبستی – کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی
مصطفی ملایی – مدرس دانشگاه قم

چکیده:

فرهنگ کارآفرینی سازمانی و رفتارشهروندی سازمانی دومقوله مهم رفتار هستند که امروزهدرحوزه تئوری های مدیریت رفتار سازمانی ازجایگاه ویژه ای برخوردارند این دو مبحث دارای نقاط مشترک فراوانی هستندکه به نظر می رسد برهم تاثیر گذار باشند با توجه به اهمیت این دومقوله مهم رفتاری دراین مقاله که مبتنی برپژوهشهای میدانی درسازمان جهادکشاروزی استان قم می باشد تلاش گردیده ضمن تعریف روشن از مساله ادبیات مربوط به این دو مقوله با تاکید برمطالعاتی که به ارتباط این دو مفهوم باز می گرددمورد بررسی قرارگیرد سپس اهداف تحقیق مدل مفهومی و فرضیات تحقیق روش تحقیق جامعه آماری و نمونه های مورد مطالعه و روش تجزیه تحلیل داده ها درقالب متدولوژی تحقیق تبیین شده است.