سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی مران جوری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
راضیه علی خانی – دانشجوی دکترای حسابداری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالو
یوسف تقی پوریان – عضو مرکز پژوهشهای صنعتی آوند

چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر آزمون رابطه بین تصدی حسابرس و محافظه کاری حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. محافظه کاری بعنوان متغیر وابسته و تصدی حسابرس بعنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بود، که بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، ۴۹ شرکت طی دوره ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تجزیه و تحلیل پانلی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد که بین محافظه کاری حسابداری و تصدی حسابرس در کلیه شرکتهای مورد مطالعه رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. البته در این پژوهش آثار برخی متغیرهای کنترلی نیز در نظر گرفته شده است.